دومین همایش ملی زنان موفق ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

09120218914

09120289085

حامیان رسانه ای

محور های پژوهشی کنگره

 

بررسی شرایط جهت توسعه زنان مدیر، نخبه و فرهیخته

بررسی شرایط تسهیل مسیر جهت حضور فعال زنان در جامعه

فراهم سازی بستر رشد استعداد های بانوان در حوزه های مختلف

شناسایی بانوان مجرب و متعهد جهت بر عهده گرفتن مسئولیت در کشور

بررسی نقشه راه هدفمند در حوزه زنان

بررسی راهکارهای تبدیل تهدید ها به فرصت ها در حوزه زنان

بررسی توانمندی بانوان ایرانی در عرصه های مدیریت، کارآفرینی و اشتغال

نقش زنان در توسعه اقتصادی

رابطه خانواده با موفقیت بانوان

مهارت تعامل با عصر جدید و مدیریت فناوری

بررسی توانمندی بانوان ایرانی در عرصه مدیریت

نقش زنان در توسعه اقتصادی

 

حقوق زن و موقعیت اجتماعی

دیدگاه زنان؛ دیدگاه مشارکتی و توافقی

موقعیت زنان در جامعه دانشگاهی

 

زنان و مدیریت

زنان و مهارت ارتباطات

سبک های رهبری زنان

موفقیت زنان در رهبری

زنان و مدیریت روابط عمومی

ارتقای زنان و پست های مدیریتی

زنان در عرصه مدیریت

تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت

نقش محوری زنان در مسئولیت های مدیریتی

مشکلات شغلی زنان در پست های مدیریتی

مدیریت زنان در جامعه

نقش مدیریت زنان از دیدگاه اسلام

مهارت های مدیریتی

نقش مدیریت زنان در جوامع توسعه یافته

نقش مدیریتی زنان در تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

انتصاب زنان در پست های مدیریتی و توسعه یافتگی جامعه

 

اشتغال زنان

ویژگیهای اشتغال زنان در ایران

اشتغال زنان و نقش آن در توسعه کشور

دیدگاه اسلام و اشتغال زنان

توسعه اشتغال زنان

نقش اشتغال زنان بر رشد اقتصادی

اشتغال، مدیریت و نقش زنان در کشور

رابطه اشتغال مادران و تربیت فرزندان

زنان در فرایند توسعه

اشتغال زنان در توسعه رضایت شغلی و نوع مشاغل

زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار

نقش زنان در تولیدات کشور

نقش زنان در تامین امنیت غذایی

 

کار آفرینی زنان و توسعه جامعه

نقش زنان کار آفرین در توسعه اقتصادی

عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

کارآفرینی و نقش آفرینی زنان ایرانی

نقش خانواده در توسعه کارآفرینی زنان

 

زنان و تعاملات سیاسی

زنان و تعامل با قدرت

ضرورت افزایش مشارکت سیاسی زنان

نقش زنان در تبیین سیاست

زنان و حاشیه نشینی در سیاست

توسعه مشارکت سیاسی زنان

حضور زنان در جایگاه های تصمیم گیری

توسعه سیاسی اجتماعی زنان

فراکسیون زنان

نقش زنان در انتخابات

مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی اقتصادی ایران

 

زن و جامعه موفق

جایگاه زنان موفق در نظام تربیتی جامعه

نقش زن موفق در سلامت جامعه

زن در منظر اندیشه ترقی

زن، توسعه و آموزش

نقش زنان در توسعه پایدار

نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی

 

زن و معمار تربیت

مدیریت زن در خانواده

نقش زن در خانواده از نظر اسلام

نقش مدیریت زن درخانواده و اجتماع

نقش زن در تربیت دینی فرزند

نقش زن در تربیت فرزند

نقش زن در آموزش اصول زندگی

مدیریت زن در زندگی

تاثیر تحصیلات زن بر تربیت فرزند

نقش زنان در صیانت از بنیان خانواده

 

زنان و مسائل حقوقی

حقوق طبیعی و حقوق زنان

زنان و مسائل حقوقی کار

 

زنان و ورزش

تاثیر ورزش در فیزیولوژی زنان

ضرورت ورزش برای زنان ایرانی

اثرات ورزش بر زنان

زنان و پست های مدیریتی ورزش کشور

اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری

 

زنان در ایران

نقش زن در تاریخ معاصر ایران

نقش زن در گذر تاریخ

نقش زن در تاریخ قبل اسلام

زنان بزرگ تاریخ

 

زنان و سلامت روان

نقش زنان در سلامت روان جامعه

زنان و برنامه های سلامت در جامعه

نقش زنان در توسعه نظام سلامت جامعه

 

 

زن و اقتصاد

نقش زنان بازرگان و فعالیت های اقتصادی

زن در توسعه و سیاست زنان و محافظه کاران بورس

نقش زنان در اقتصاد کشور

نقش زنان در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور

 

زن و اجتماع

زنان، امنیت و حمل و نقل شهری

امنیت زنان در فضای شهری

سبک زندگی زنان؛ امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی زنان

زنان؛ حفظ محیط زیست

 

زن و امور بین الملل

سیاست‎؛ فعالیت‏های بین‎المللی زنان

توانمندی‎های زنان در مدیریت امور بین‎الملل
مشارکت و نقش زنان در حقوق بين الملل

نقش ‌ زنان در فرآيند صلح جهانی

مشارکت زنان ایران در توسعه سیاسی

زنان، سازمان بین المللی زنان

نقش زنان در زندگی سیاسی

زنان، مطالعات بین الملل، روابط بین الملل

جایگاه زنان ایران در عرصه های بین الملل

سرکار خانم دکتر سیما فردوسی دبیر علمی کنگره

مرکز همایش