دومین همایش ملی زنان موفق ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

09120218914

09120289085

حامیان رسانه ای

محورهای کنگره

محورهای کنگره

 • بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی به عنوان مهمترین موانع مشارکت زنان در تصدی پست ها و مشاغل رده بالای سازمانی
 • شناسایی شاخص های عملیاتی جهت بهبود و ارتقای مشارکت زنان در مناصب مدیریتی و تصمیم گیری دردستگاه های اجرایی و بررسی چالش‌های آن
 • راهکارهای حضور زنان در دستگاه های اجرایی از طریق نهادینه کردن ساختارهای موجود و ارتقای جایگاه سازمانی آنان
 • بازنگری در ساختار اداری، قوانین و مقررات کار در پست های سازمانی
 • بررسی علل پایین بودن نرخ های مشارکت فعالیت و اشتغال زنان دردستگاه های اجرایی
 • راهکارهای تسهیل شرایط حضور زنان در ساختار مدیریتی دستگاه های دولتی و مدیریت اثر بخش زنان
 • بررسی نگاه تطبیقی به وضعیت مدیریتی زنان در ایران و سایر کشورهای اسلامی
 • حقوق و اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
 • بررسی شرایط جهت توسعه حضور زنان مدیر، نخبه و فرهیخته در دستگاه های اجرایی
 • بررسی مفهوم سقف شیشه‌ای در مدیریت، کارآفرینی و اشتغال
 • نقش بانوان در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار
 • چالش های حوزه کارآفرینی زنان در ایران
 • بررسی امنیت اجتماعی زنان و چالش های آن
 • توانمندسازی زنان در جامعه
 • اشتغال زنان و تاثیر آن بر خانواده
 • نقش زنان در آموزش و پرورش
 • آگاهی بانوان از حقوق خود و افزایش امنیت آنان
 • محورهای آزاد

محورهای پیشنهادی بخش تعاون

1: تعاون _مشارکت اجتماعی_اقتصادی خانواده

2: تعاون_زنان_توسعه پایدار

3: تعاون و توانمند سازی زنان

4: تعاونیهای زنان_توسعه اشتغال و تحکیم خانواده

5: تعاون های زنان و توسعه اقتصادی

6: توسعه تعاونیهای زنان در مسیر برنامه ششم توسعه

7: تعاون_کارآفرینی و اشتغال زنان

سرکار خانم دکتر سیما فردوسی دبیر علمی کنگره

مرکز همایش