دومین همایش ملی زنان موفق ایران
عناوین گواهینامه های کنگره ملی زنان موفق ایران

کنگره با مجوز رسمی از مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، به شماره 3/5257 می باشد.

و به شرکت کنندگان گواهینامه های ذیل اعطا می گردد. 

1) گواهینامه تخصصی مدیریت و رهبری

 Professional Certificate of Management & Leadership -PCML

2) گواهینامه تخصصی دیپلماسی و امور بین المللی

 Professional Certificate of Diplomacy & International Interactions – PCDI

3) گواهینامه حضور در کنگره

 Certificate of Participation in 1st National Congress of Successful Iranian Women – PCSIW 

پوستر کنگره
فراخوان مقاله

حامیان رسانه ای

کنگره زنان موفق ایران همگام با ماده 31 برنامه ششم توسعه

کنگره زنان موفق ایران همگام با ماده 31 برنامه ششم توسعه

ستاد اجرایی نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران سال 95؛ درحالی به فعالیت های خود جهت برگزاری باشکوه این رویداد بزرگ زنان برتر ایران می پردازد که محوریت اصلی آن، با توجه به ماده 31 برنامه ششم توسعه ؛ افزایش نقش آفرینی مدیریتی زنان در دستگاه های اجرائی، می باشد.

دولت یازدهم؛ مرداد ماه 1395 لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر 35 ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که ماده 31 برنامه ششم توسعه، باهدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، است.

ماده 31 برنامه ششم توسعه:

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

امید است با حمایت و مشارکت چشمگیر صاحبنظران، تصمیم گیران، کنگره ملی زنان موفق ایران با محوریت ارتقاء مدیریت و رهبری زنان در دستگاه های اجرائی در عرصه ملی، امور بین المللی و دیپلماسی در خور نام بلند مرتبه کشور عزیزمان ایران و هم شأن جایگاه والای زنان کشور، همگام با ماده 31 برنامه ششم توسعه، باهدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با موفقیت و سربلندی برگزار گردد.

 

تماس با ما

02133699094

02136621319

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

 ثبت نام در کنگره

pconf.ir[at]gmail.com

09120218914

09120289085

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران